Cenzúra informácií na tomto webe

Informácie uvádzané na tomto webe museli byť cenzurované podľa Smerníc a Nariadenie EÚ. Jedná sa najmä o tzv "zdravotné tvrdenie" a "povinne uvádzané informácie".

Pre zvýraznenie a lepší dohľadateľnosť je značíme takto

Zdravotné tvrdenia

Novovzniknutej predpisy EÚ de facto zakazujú uvádzať u potravín a výživových doplnkov tvrdenia ktoré dávajú do súvislosti potravinu a zdravie (tzv. zdravotné tvrdenia).

Nariadenie EÚ č 1924/2006 zakázalo uvádzať na obaloch potravín a doplnkov stravy všetky tzv "zdravotné tvrdenie", okrem tých, ktoré schváli Európska komisia alebo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. "Zdravotné tvrdenie" je tam definované ako každé tvrdenie, ktoré "udáva, naznačuje, alebo z ktorého vyplýva, že existuje súvislosť medzi kategóriou potravín, potravinou alebo jednou z jej zložiek a zdravím."

Povinne uvádzané informácie

Na doplnky stravy sa navyše vzťahuje príkaz uvádzať povinné informácie (bez ohľadu na ich zmysluplnosť) a odporúčania pre maximálnu dennú dávku.