Ochrana osobných údajov a ich spracovanie

Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len GDPR) je prevádzkovateľ webov ariadne.cz, ariadne.sk a adaptogens.eu, spoločnosť VUKM7 sro, so sídlom Branická 110, 14700 Praha, email: info@ariadne.cz (ďalej len: "správca").

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje na povereníka sú: Stanislava Šindelářová gdpr@ariadne.cz, tel: +420.603.211.884.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky. Ďalej spracováva identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy a ďalej osoby zabezpečujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR, právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov v dátovej podobe.

Správca prehlasuje, že prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

Záverečné ustanovenia

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vás na túto skutočnosť upozorní. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.